COMPETENTE
INTREABA ONLINE GRATIS
BLOG - In curand
LEGATURI UTILE
STIRI JURIDICE

Cum sa ajungeti la noi:
Adresa:
Str. Mr. Pastia Gheorghe, Nr. 5,
bl. 7, Ap. 3, Focsani, Vrancea,
Cod postal 620035
Tel. birou:
    0237 217 187
    (dupa ora 13.00)
Mobil:
    0732 409 220
    0732 409 221
    0732 409 219
Email:
av_bratumatei@yahoo.com

Servicii

Conform art. 3 din Legea 51/1995 :

(1) Activitatea avocatului se realizeaza prin:

    a) consultatii si cereri cu caracter juridic;

    b) asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane juridice, in conditiile legii;completarea declaratiilor

    c) redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare;

    d) asistarea si reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate in fata altor autoritati publice cu activitati de mediereposibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor incheiate;

    e) apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice in raporturile acestora cu autoritatile publice, cu institutiile si cu orice persoana romana sau straina;

    g) activitati fiduciare constand in primirea in depozit, in numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, dupa incheierea procedurii succesorale sau a lichidarii, precum si plasarea si valorificarea acestora, in numele si pe seama clientului, activitati de administrare a fondurilor sau a valorilor in care acestea au fost plasate;

    h) stabilirea temporara a sediului pentru societati comerciale la sediul profesional al avocatului si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate;

    i) activitatile prevazute la lit. g) si h) se pot desfasura in temeiul unui nou contract de asistenta juridica;

    j) orice mijloace si cai proprii exercitarii dreptului de aparare, in conditiile legii.

    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) se exercita numai de avocat, daca legea nu prevede altfel.

 

§1. Consultatii si cereri cu caracter juridic

 

§2. Asistarea si reprezentarea clientilor

 

§3. Atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare

 

§4. Activitati fiduciare

 

§5. Activitati de stabilire temporara a sediului unor societati comerciale si înregistrarea acestora, în numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel înregistrate

 


§1. Consultatii si cereri cu caracter juridic

 

 

    ART. 89 DIN STATUT

    Consultatiile juridice pot fi acordate în scris sau verbal în domenii de interes pentru client, precum:

    a) redactarea si/sau furnizarea catre client, prin orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata;

    b) elaborarea de opinii legale;

    c) elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea;

    d) elaborarea proiectelor de acte normative;

    e) participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, în conditiile legii;

    f) orice alte consultatii în domeniul juridic.

    ART. 90 STATUT

    Avocatul poate întocmi si formula în numele si/sau interesul clientului cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, în scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestuia.

 

§2. Asistarea si reprezentarea clientilor

 

    ART. 91

    (1) În conditiile legii avocatul asigura asistenta si reprezentare juridica în fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice, pentru apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor.

    (2) Asistarea si reprezentarea clientului cuprinde toate actele, mijloacele si operatiunile permise de lege si necesare ocrotirii si apararii intereselor clientului.

 

§3. Atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare

 

    ART. 92

    (1) Un act juridic semnat în fata avocatului, care poarta o încheiere, o rezolutie, o stampila sau un alt mijloc verificabil de atestare a identitatii partilor, a consimtamântului si a datei actului poate fi prezentat notarului spre autentificare.

    (2) Avocatul este obligat sa tina evidenta actelor întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, si sa le pastreze în arhiva sa profesionala, în ordinea întocmirii lor.

 

§4. Activitati fiduciare

 

    ART. 98

    (1) Avocatul are dreptul sa desfasoare activitati fiduciare, în numele si pe seama clientului, cu respectarea prevederilor legii si ale prezentului statut.

    (2) Activitatile fiduciare exercitate de avocat pot consta în:

    a) primirea în depozit, în numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii dupa finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidarii unui patrimoniu;

    b) plasarea si valorificarea, în numele si pe seama clientului, a fondurilor financiare si a bunurilor încredintate;

    c) administrarea, în numele si pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate.

    ART. 99

    În exercitarea activitatilor fiduciare, avocatul trebuie:

    a) sa respecte întocmai limitele si durata mandatului încredintat, expres prevazut în contractul de asistenta juridica special încheiat. Când mandatul comporta împuternicirea de a dispune de fonduri, bunuri sau valori ori de a înstraina bunurile clientului, avocatul poate proceda la efectuarea acestor operatiuni, numai daca acest lucru este în mod expres stipulat în mandat sau, în lipsa unei astfel de clauze, numai dupa ce va fi autorizat în mod special si în scris de catre client;

    b) sa actioneze cu buna-credinta, profesionalism si cu diligenta unui bun proprietar, fara sa se abata de la regulile specifice activitatii profesionale;

    c) sa administreze afacerile încredintate în interesul exclusiv al clientului;

    d) sa nu influenteze clientul, direct sau indirect, în scopul de a obtine beneficii proprii, în afara onorariului de avocat.

    e) sa informeze corect si cu promptitudine clientul cu privire la executarea mandatului fiduciar si a rezultatelor obtinute.

    ART. 100

    În executarea mandatului avocatul poate sa desfasoare:

    a) activitati de consultanta;

    b) operatiuni de conservare a substantei si valorii fondurilor financiare si bunurilor încredintate;

    c) operatiuni de plasare a fondurilor în active mobiliare sau imobiliare, valori mobiliare si alte instrumente financiare, în conditiile legii;

    d) administrarea si valorificarea plasamentelor efectuate prin  contractarea de operatiuni  materiale si efectuarea de operatiuni juridice menite sa sporeasca valoarea si lichiditatea plasamentelor;

    e) activitati conexe cum ar fi completarea declaratiilor de impozit si plata acestora si a celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea unor asemenea proprietati; culegerea fructelor si încasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investitiilor; mijlocirea operatiunilor financiare etc;

    f) orice operatiuni în numerar privind plati, încasari, efectuari de depozite bancare, compensari, rambursari impuse de natura activitatii încredintate.

    ART. 101

    (1) Avocatul va deschide, pentru fiecare client pentru care desfasoara activitati fiduciare un cont la o banca reputata (cont fiduciar) destinat depozitarii de fonduri fiduciare.

    (2) Prin fonduri fiduciare, în sensul prezentului articol, se întelege orice suma primita de catre avocat, cu titlu de fond initial sau rezultata din valorificarea acestuia sau a bunurilor încredintate.

    (3) În contul fiduciar nu pot fi depozitate alte sume decât fonduri fiduciare.

    ART. 102

    (1) Toate platile legate de activitatile fiduciare efectuate pentru acelasi client vor fi efectuate din contul fiduciar iar toate încasarile rezultate din activitatile fiduciare vor fi colectate în contul fiduciar al clientului respectiv.

    (2) Avocatul va transmite clientului un extras al contului fiduciar cel putin o data la trei luni, daca în contractul de asistenta juridica nu se prevede o perioada mai scurta.

    ART. 103

    Avocatul poate retrage sau autoriza retragerea fondurilor fiduciare din contul fiduciar, precum si instructa efectuarea de plati din acesta doar în urmatoarele situatii:

    a) pentru efectuarea de plasamente sau cheltuieli în conditiile si limitele mandatului fiduciar;

    b) la instructiunea expresa a clientului, dar cu posibilitatea retinerii contravalorii onorariilor agreate pentru activitatile fiduciare;

    c) în baza unei hotarâri judecatoresti;

    d) în baza contractului de asistenta juridica, pentru încasarea onorariilor legate de activitatile fiduciare desfasurate;

    e) în cazul în care este în curs o procedura executionala privind bunurile sau fondurile administrate.

    ART. 104

    Avocatul nu are dreptul sa retraga fonduri sau sa efectueze plati din contul fiduciar atunci când clientul i-a adus la cunostinta în scris opozitia sa.

    ART. 105

    Este permisa încheierea unui contract de asistenta juridica care sa prevada plata, în parte, a onorariului pentru activitati fiduciare, conditionate de un eveniment care sa aiba loc sau de un rezultat care sa fie atins.

    ART. 106

    Avocatul are obligatia sa pastreze evidente scrise ale tuturor operatiunilor efectuate în baza sau în legatura cu un mandat fiduciar (contracte, corespondenta, rapoarte de evaluare, extrase de cont etc). În cazul în care clientul solicita originalul acestor evidente, avocatul e îndreptatit sa pastreze fotocopii pe format de hârtie sau electronic.

    ART. 107

    (1) Avocatul are obligatia sa pastreze cel putin un registru sau un sistem echivalent de înregistrare care sa arate separat, pentru fiecare client pentru care a desfasurat activitati fiduciare:

    a) identitatea clientului pe seama caruia fondurile si/sau bunurile sunt primite si/sau administrate;

    b) un inventar al bunurilor primite respective rambursate si valoarea fondurilor primite si rambursate precum si data primirii si sursa fondurilor si bunurilor si data rambursarii acestora sau al rezultatului administrarii si valorificarii acestora;

    c) operatiunile fiduciare efectuate cu indicarea datei, partilor, valorii si tipului operatiunii.

    (2) Avocatul este obligat sa înregistreze prompt fiecare tranzactie fiduciara si, în orice caz, nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la efectuarea lor.

    ART. 108

    Avocatul are obligatia sa pastreze evidentele legate de activitatile fiduciare pe o perioada de cel putin 10 ani.

 

§5. Activitati de stabilire temporara a sediului unor societati comerciale si înregistrarea acestora, în numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel înregistrate

 

    ART. 109

    Stabilirea temporara a sediului unor societati comerciale la sediul profesional al avocatului presupune utilizarea sediul profesional al avocatului pentru scopul limitat al constituirii legale si autorizarii functionarii societatii comerciale sau, dupa caz, pentru mutarea sediului ori pentru stabilirea unui sediu secundar al societatii în cauza.

    ART. 110

    (1) în vederea stabilirii temporare a sediului societatii comerciale în cauza, avocatul va întocmi si semna cu reprezentantul societatii un contract separat de asistenta juridica având acest obiect.

    (2) Perioada pentru care sediul societatii în cauza este stabilit la sediul profesional al avocatului nu poate depasi 1 an iar dovada sediului se face cu contractul de asistenta juridica.

    ART. 111

    Avocatul poate îndeplini orice formalitati legale necesare în vederea înregistrarii, în numele si pe seama clientului, a societatilor comerciale, a partilor de interes, a partilor sociale si a actiunilor, în conditiile legii.

    ART. 112

    Avocatul va întocmi si pastra registre de parti de interes, parti sociale sau de actiuni, emise de societatile înregistrate de acesta în numele si pe seama clientului. Avocatul poate efectua, la cererea clientului, operatiuni în aceste registre, inclusiv cesiuni si constituiri de garantii si poate emite, la cererea persoanei îndreptatite, extrase din aceste registre, în conditiile legii.